Top

From Linda Nelani

ULonwabo by Mihlali Kumalo, Sarah-Rose de Villiers and Zandile Makina

ULonwabo wayeyinkwenkwana eneminyaka elishumi. Wayehlala nomama nomakhulu wakhe kwikhaya labo kuQoboqobo. Umakhulu wakhe wayenesitiya semifuno esasichume kakhulu. Wayencedisa umakhulu wakhe ngokunkcenkceshela imifuno ahlakule esitiyeni…

Created at Book Dash Grahamstown on 12 November 2016 by Mihlali Kumalo (writer), Sarah-Rose de Villiers (illustrator) and Zandile Makina (designer). Edited by Linda Nelani.

Available in:

  • English (en)
  • isiXhosa (xh)
Download PDF ebook
Download print-ready files

Read more

uMtshato weNtlanzi neNkukhu by Madoda Ndlakuse, Siyasanga Madyibi and Vuyisa Ngqawani

Ubomi buyaqhubeka noba sekutheni na…

Created at Book Dash Grahamstown on 12 November 2016 by Madoda Ndlakuse (writer), Siyasanga Madyibi (illustrator) and Vuyisa Ngqawani (designer). Edited by Linda Nelani.

Available in:

  • Afrikaans (af)
  • English (en)
  • isiXhosa (xh)
  • isiZulu (zu)
  • Sepedi (nso)
  • Sesotho (st)
Download PDF ebook
Download print-ready files

Read more

uMbovane Owonqenayo by Cebo Solombela. Senzo Xulu and Unathi Dyani

UMbovane owonqenayo wonqena ngeyona ndlela. Kwaye uyekelo wonke umsebenzi enziwe zezinye iimbovane. Eyona nto abalasele ngayo kukuthetha, nokuthanda ukutya. Ingaba uMbovane owonqenayo uyakuze ayeke ukonqena?

Created at Book Dash Grahamstown on 12 November 2016 by Cebo Solombela (writer), Unathi Dyani (illustrator) and Senzo Xulu (designer). Edited by Linda Nelani.

Available in:

  • isiXhosa (xh)
Download PDF ebook
Download print-ready files

Read more

Book Dash Grahamstown: 12 November 2016

Eastern Cape, you asked and we answered: with Book Dash Grahamstown on Saturday the 12th November!

A huge thank you to the National English Literary Museum in Grahamstown for hosting us, and The Solon Foundation for making yet another Book Dash possible!

See the books

Read more