Top

ULonwabo by Mihlali Kumalo, Sarah-Rose de Villiers and Zandile Makina

ULonwabo wayeyinkwenkwana eneminyaka elishumi. Wayehlala nomama nomakhulu wakhe kwikhaya labo kuQoboqobo. Umakhulu wakhe wayenesitiya semifuno esasichume kakhulu. Wayencedisa umakhulu wakhe ngokunkcenkceshela imifuno ahlakule esitiyeni…

Created at Book Dash Grahamstown on 12 November 2016 by Mihlali Kumalo (writer), Sarah-Rose de Villiers (illustrator) and Zandile Makina (designer). Edited by Linda Nelani.

Available in:

  • English (en)
  • isiXhosa (xh)
Download PDF ebook
Download print-ready files