USenzo neLanga

Intsasa nelanga zichwechwa phezu ngaphaya kolundi zikrobe emagqabini, zivuse uSenzo. Umqhagi kaMakhulu uqhwaba amaphiko awo, wolule intamo uze ukhonye.
Kuku-ru-kugu–uuu-uuu! Zibandakanye noSenzo nelanga xa bethatha uhambo lwabo losuku.

ISBN: 978-1-77623-054-9

BISAC: JUV015000, JUV009000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified