Hlapi Le Mpho

Ka Labohlano le lengwe leo le kgethegilego, tatago Yusuf o ile a apara pele seetša se tlala lefaufaung. O ile a tšea jase ya gagwe ya serobaphefo le mongatse wa wulu o motalamorogo wa go khupetša ditsebe tša gagwe. O ile a dumediša morwa wa gagwe ka go emiša seatla e le ge a re a šale gabotse. Mahlo a Yusuf a ile a taga ge Papa a re, “Lehono ke letšatši le ke tla swarago hlapi ka lona gomme ka go tlela yona mo gae bjalo ka mpho.”

ISBN: 978-0-9946520-5-8

BISAC: JUV013000, JUV001000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified