Sindiwe neTimfinyezi

Kwake kwabakhona intfombatana lebeyibitwa ngekutsi nguSindiwe Magona. Beyinesiphiwo lesikhetsekile setindzaba. Ebusuku, gogo waSindiwe lomncane bekabacocela tindzaba temlingo letikhuluma ngemazimu, tilwane tasehlatsini, kanye netilwane letincane tesiganga. Buka kutsi wayiphila kanjani imphilo yakhe ekuhambeni kwakhe ekhaya waya ngesheya kwetilwandle ayontjintja umhlaba ngetindzaba takhe.

ISBN: 978-1-928365-52-5

BISAC: JUV014000, JUV009000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified