Mmogo re na le maatla: Kanegelo ya Albertina Sisulu

Ka marega a mangwe a go tonya kudu, batho ba bantši mo nageng ba be ba lwala. Marama a Ma Monikazi a ile a swa. Mmele wa gagwe o be o elela sethitho. O be a nyaka go fodiša phišo ka mabyang a go ba le aese mo tlase. Ka dikobong, o ile a swara mpa ya gawe, a opelela ngwana yo a lego ka gare ga gagwe, “E ba le maatla, ngwana. Marega ke a makopana. E ba bogale, ngwana. Mmogo re na le maatla!”

ISBN: 978-1-928377-03-0

BISAC: JUV014000, JUV074000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified