Umanyano ngamandla: Ibali lika-Albertina Sisulu

Ngobunye ubusika obabuqhaqhazelisa amazinyo, abantu abaninzi apha kweli lizwe babegula. Izidlele zikaMama uMonikazi zazitshisa bhe. Umzimba wakhe umanzi xo kukubila. Wayefuna ukuthatha loo ngca yombathiswe yiqabaka, ayibeke ebusweni bakhe ukuze aziphozise ngayo. Phantsi kwengubo yakhe wayebambe isisu sakhe, eculela olo sana lungaphakathi kuye, “Yomelela, sana lwam. Ubusika buyedlula. Yomelela sana lwam. Umanyano ngamandla!”

ISBN: 978-1-928377-04-7

BISAC: JUV014000, JUV074000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified