Umanyano ngamandla: Ibali lika-Albertina Sisulu

ISBN: 978-1-928377-04-7

Created at
Book Dash 3: Cape Town, August 2014 

Book Dash 3: Cape Town, August 2014

Find out more 

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified

Ngobunye ubusika obabuqhaqhazelisa amazinyo, abantu abaninzi apha kweli lizwe babegula. Izidlele zikaMama uMonikazi zazitshisa bhe. Umzimba wakhe umanzi xo kukubila. Wayefuna ukuthatha loo ngca yombathiswe yiqabaka, ayibeke ebusweni bakhe ukuze aziphozise ngayo. Phantsi kwengubo yakhe wayebambe isisu sakhe, eculela olo sana lungaphakathi kuye, “Yomelela, sana lwam. Ubusika buyedlula. Yomelela sana lwam. Umanyano ngamandla!”

See all available languages

Created at
Book Dash 3: Cape Town, August 2014 

Book Dash 3: Cape Town, August 2014

Find out more 

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified